A Shoptet e-shop kiegészítőjének használati feltételei és felhasználási feltételei

1. Alapvető Rendelkezések

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") a módosított 89/2012. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv ("Polgári Törvénykönyv") 1751. és azt követő szakaszaival összhangban kerülnek kiadásra, és szabályozzák a köztünk, a Brani s .r.o. között fennálló jogokat és kötelezettségeket, székhelye: Košinova 3105/18, Královo Pole, 612 00 Brno, személyi azonosító száma: 04580133, bejegyezve a brünni regionális bíróságon, iktatószám: C 90741, e-mail: support@brani.cz ("Társaság") és Ön között a Szolgáltatás nyújtása során.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés ("Szerződés") szerves részét képezik, amely a Kiegészítésnek a Shoptet platformon keresztül történő megrendelésének pillanatában jön létre.

1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés cseh nyelven jön létre.

1.4 A Szerződés tárgya egy szolgáltatás ("Szolgáltatás") nyújtása a Shoptet kiegészítő ("Kiegészítő") használata révén. Az Add-on a Shoptet platformon létrehozott webáruház lehetőségeinek és képességeinek kibővítése céljából kerül felhasználásra ("E-shop").

1.5 A Kiegészítő árát, alapvető jellemzőit és funkcióit a Shoptet Kiegészítő Katalógusban, a https://doplnky.shoptet.cz/ weboldalon ("Profil") felsorolt minden egyes Kiegészítőnél részletesebben ismerteti.

1.6.A Shoptet a Shoptet, a.s., székhelye: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Prague 6, azonosító száma: 28935675, a prágai városi bíróságon B 25395 számon a cégjegyzékbe bejegyezve ("Shoptet").

1.7 A szolgáltatás üzletembereknek szól. Nem vagyunk kötelesek a szolgáltatást fogyasztók számára nyújtani.

1.8 Ha Ön nem fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv 2389a-2389u szakaszainak rendelkezései nem alkalmazandók, és minden jogára és kötelezettségére a jelen Általános Szerződési Feltételek irányadóak.

2. A szolgáltatás használatának feltételei

2.1 A Szolgáltatást mi, mint a Kiegészítés üzemeltetője nyújtjuk Önnek. A Shoptet nem a Kiegészítő üzemeltetője, és nem felelős a Kiegészítőért vagy annak tartalmáért. Ön tudomásul veszi, hogy a Shoptet nem köteles Önnek a Kiegészítőhöz kapcsolódó Szolgáltatással kapcsolatban semmilyen támogatási vagy karbantartási szolgáltatást nyújtani, és nem vállal felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által velünk szemben támasztott, akár hibákért, károkért, törvénysértésért, különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos felelősségből vagy egyéb jogokból eredő követelések rendezéséért.

2.2 A Szolgáltatás használatának megkezdéséhez először létre kell hoznia egy felhasználói fiókot a Shoptet-nél, és meg kell vásárolnia a E-shop weboldalt a Shoptet-től.

2.3. Miután bejelentkezett a Shoptet felhasználói fiókjába, megrendelheti a Szolgáltatást a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, a profilján található megfelelő négyzetek bejelölésével és a "Megrendelés kiegészítése" gombra kattintva.

3. Ár és fizetési feltételek

3.1 A Kiegészítők csatlakozási díját minden egyes Kiegészítőre külön-külön állapítják meg, és azt a Kiegészítő profilja tartalmazza. Az ár mindig csak egy E-shopra vonatkozik.

3.2. A Kiegészítés csatlakozási díja előre fizetendő, rendszeres havi vagy éves díjként. Az árat a Shoptet a saját feltételei szerint számítja fel.

3.3 A Szolgáltatás nyújtásának díja az adott Kiegészítő használatának mértéke szerint kerül kiszámításra a kreditrendszeren keresztül. A kreditrendszerre és az egyes tranzakciók kreditértékére vonatkozó további információkat az árlista itt tartalmazza.

3.4 Az ár időről időre változhat, különösen az infláció és más piaci tényezők hatására. Az árváltozás a közzétételkor lép hatályba.

3.5 A Szolgáltatás nyújtásának díja minden esetben a megállapodás szerinti összeg számlánkon történő jóváírásának napján tekintendő kifizetettnek.

3.6 Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak nem tartalmaznak semmilyen további díjat. Amennyiben bármilyen díj (pl. kiegészítő adók vagy vámok) a törvény értelmében fizetendővé válnak, azok megfizetése Önt terheli.

4. Engedély a szolgáltatás igénybevételére

4.1 Nem kizárólagos engedélyt adunk Önnek a Szolgáltatás normál funkcióinak használatára. A jogosultság időben a Szerződés időtartamára korlátozódik. A jogosultság területileg nem korlátozott.

4.2 Ön nem ruházhatja át (azaz nem ruházhatja át teljes egészében) a felhatalmazást harmadik félre, és nem adhat aljogosultságokat.

4.3 Ön nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja és nem teheti közzé a Szolgáltatást.

4.4 A Szolgáltatás forráskódja nem kerül az Ön rendelkezésére bocsátásra, és Ön semmilyen módon nem kísérelheti meg annak felfedezését vagy megszerzését. Önnek tilos bármilyen olyan tevékenységet végeznie, amely korlátozhatja, megzavarhatja vagy más módon hátrányosan befolyásolhatja a Szolgáltatások stabilitását, elérhetőségét vagy az általunk tárolt adatokat.

5. Üzemeltetés, karbantartás és támogatás

5.1 Vállaljuk, hogy a Szolgáltatás bármely naptári hónapban az idő legalább 99%-ában rendelkezésre áll (azaz megfelelően és a profilban felsorolt bővítmény normál működését zavaró nehézségek, üzemzavarok vagy hibák nélkül). Ha történetesen mindketten eltérő adatokat mérünk a Szolgáltatás rendelkezésre állására vonatkozóan, akkor a mi adatainkat részesítjük előnyben.

5.2 Bizonyos esetek nem vehetők figyelembe az e cikk szerinti rendelkezésre állási szint mérésénél. Ezek közé tartozik többek között, de nem kizárólagosan, a bővítménynek az Ön vagy a mi ellenőrzésünkön kívül álló körülmények miatti ideiglenes eltávolítása a szolgáltatásból, a korábban bejelentett módosítások elvégzéséhez vagy a bővítmény adminisztrációjához szükséges idő, a Szolgáltatások felfüggesztése a díjfizetés elmaradása miatt, valamint olyan vis maior esetek, amelyeket ésszerűen nem tudtunk előre látni. Ezért azt az időtartamot, amely alatt az előző mondatban említett események következményei fennállnak, nem számítjuk bele abba a teljes időtartamba, amelyre vonatkozóan a Szolgáltatás rendelkezésre állását értékeljük.

5.3 A Szolgáltatás jelen pont szerinti incidensek, üzemszünetek és a Szolgáltatás elérhetetlenségének megengedett időszakai ("Kizárások") mértékéig nem garantáljuk a Szolgáltatás rendelkezésre állásának vagy minőségének semmilyen szintjét. Ennek megfelelően a Szolgáltatás a Kizárások ideje alatt átmenetileg elérhetetlenné válhat, anélkül, hogy Önt bármilyen kártérítésre jogosítaná. Nem vállalunk felelősséget hibákért, elmaradt haszonért, különleges vagy véletlen károkért, illetve a Kizárásokból eredő bármely más kárért.

5.4 Vállaljuk a Szolgáltatás folyamatos adminisztrációját és karbantartását, azaz a Szolgáltatás frissítését, ha biztonsági hibát fedezünk fel benne.

5.5 A technikai támogatás iránti kérelmet a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1. cikkében felsorolt elérhetőségeken, a brani.cz/contact weboldalon vagy közvetlenül a Kiegészítés adminisztrációjában található Helpdesk gombon keresztül nyújthatja be.  

6. Hibás teljesítésből eredő jogok

6.1 A Szolgáltatás "úgy, ahogy van", és csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott dokumentumokban (pl. a Profilban) meghatározott funkciókkal rendelkezik. Nem vállalunk garanciát a Szolgáltatás működésére vonatkozóan, és nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás alkalmas bármilyen konkrét célra.

6.2 A Szolgáltatás abban az időpontban áll az Ön rendelkezésére, amikor hozzáférést biztosítunk Önnek a használatához. A Szolgáltatást a Szolgáltatás megkezdésétől számított 2 naptári napon belül felül kell vizsgálnia. Ön jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos esetleges hibákat az előző mondatban meghatározott határidőn belül írásban jelezni. Ön köteles megadni, hogy Ön szerint mi a hiba, és leírni, hogy a hiba hogyan jelentkezik. A Szolgáltatásban szabályosan és időben kifogásolt hibákat a hibák kijavításával vagy olyan alternatív eljárás biztosításával, amelyben azok nem jelentkeznek (workaround), ésszerű határidőn belül, amely nem haladhatja meg a 30 munkanapot, orvosoljuk. Ha véleményünk szerint a hiba nem orvosolható, akkor mérlegelésünk szerint elállhatunk a Szerződéstől, vagy árcsökkentést biztosíthatunk Önnek. A hibás teljesítéssel kapcsolatban Önt semmilyen más jog nem illeti meg. Ön ezennel lemond a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti hibás teljesítéssel kapcsolatos jogáról.

6.3 Önnek biztosítania kell, hogy a Szolgáltatás használatához használt eszközök és a E-shop megfeleljenek a piacon található hasonló szolgáltatások által megkövetelt rendszerkövetelményeknek. Ön tudomásul veszi, hogy a rendszerkövetelmények a Szolgáltatás frissítései következtében változhatnak. Nem vállalunk felelősséget az aktuális rendszerkövetelményeknek való meg nem felelésből eredő hibákért vagy hibákért. Nem vagyunk felelősek továbbá azért sem, ha a Szolgáltatás az Ön, a Shoptet vagy harmadik fél részéről bármilyen okból nem működik megfelelően.

7. A felelősség korlátozása

7.1 A fentiek nem vonatkoznak azokra a káresetekre, amelyek nem állnak az ellenőrzésünkön kívül. Nem vagyunk felelősek az Ön elmaradt nyereségéért vagy a Szolgáltatás (vagy a Kiegészítő) harmadik fél termékeivel való összekapcsolásának zökkenőmentes működéséért. Továbbá nem vállalunk felelősséget az alábbiak által okozott hibákért vagy károkért:

a) a Szolgáltatásban vagy egyéb szolgáltatásainkban felmerülő hibákért, amennyiben azokat Ön, harmadik fél vagy vis maior események okozzák,

(b) azáltal, hogy helytelen adatokat vagy fájlokat ad be a Szolgáltatásba a Szolgáltatásban megjelenő adatokkal való visszaélés vagy azok helytelen értelmezése révén,

c) a helyi hálózat vagy a számítógépek vírusokkal (malware, kémprogramok stb.) vagy harmadik fél támadásaival való megfertőzése,

d) az Ön vagy harmadik felek által a Szolgáltatás rendszerszoftverébe és környezetébe történő beavatkozás,

e) a műszaki berendezések, az operációs rendszer vagy a hálózat hibás működése, illetve az általunk szállított szoftverrel párhuzamosan futó harmadik féltől származó programok által okozott hibák,

f) az adatok elvesztése vagy sérülése az Ön rendszergazdájának helytelen működése, a szerver feltörése vagy az internetes tárhelyek üzemeltetése során szokásos biztonsági előírások be nem tartása miatt,

(g) a szellemi tulajdonjogok Ön általi megsértése; vagy

h) általunk nem befolyásolható körülmény (vis maior), például berendezés-, internet- vagy áramkimaradás miatt,

(i) bármely más okból, akár mi okoztuk, akár nem.

7.2 Amennyiben nem zártuk ki a felelősséget a Szolgáltatás Ön által történő használata által okozott károkért, a Szolgáltatás Ön által történő használatának utolsó 3 hónapjára vonatkozóan kiszámlázott összeg erejéig felelünk. A Shoptet nem vállal felelősséget Önnel szemben a Szolgáltatás Ön általi használata által okozott károkért.

7.3 Amennyiben a fenti körülmények bármelyike felmerül, tájékoztatjuk egymást. Erre a célra a Kiegészítő adminisztrációját vagy a weboldalunkat fogjuk használni. Amennyiben egy ilyen körülmény bármely határidőt érint, a változásokról szintén tájékoztatjuk egymást.

8. Magasabb hatalom

8.1 A vis maior minden olyan előre nem látható körülményt jelent, amely kívül esik az ésszerű ellenőrzésen, beleértve, de nem kizárólagosan természeti katasztrófákat, embargókat, sztrájkokat (beleértve a tervezett sztrájkokat is), háborúkat, kibertámadásokat, áramkimaradásokat és járványokat (beleértve a covid-19 járványt is).

8.2 Abban az esetben, ha olyan vis maior körülmények merülnek fel, amelyek megakadályoznak bennünket a Szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésében, indokolatlan késedelem nélkül értesítjük Önt, megjelölve azt az időtartamot, amely alatt nem tudjuk teljesíteni a Szerződés szerinti kötelezettségeinket. Ha a teljesítés elmaradása vis maior miatt következik be, ez nem minősül a Szerződés lényeges megszegésének. A vis maior események nem befolyásolják az Ön fizetési kötelezettségeit.

9. Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

9.1 A Szolgáltatás használata során az Ön vagy az Ön alkalmazottai/felelősök személyes adatai feldolgozásra kerülnek. Az ezen adatkezelésre vonatkozó valamennyi információ külön dokumentumban található, amely a brani.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju címen érhető el.

10. Időtartam és megszűnés

10.1 A Szerződést arra az időszakra kötjük, amelyre Ön előfizetést vásárol a Szolgáltatás nyújtására. Ha Ön meg kívánja hosszabbítani a Szerződés időtartamát, további előfizetést vásárolhat a Szolgáltatás nyújtására. A Szolgáltatás nyújtására vásárolt előfizetés időtartamának lejártával a Szerződés megszűnik.

10.2 A Szerződést csak úgy szüntetheti meg, hogy a Shoptet felhasználói fiókjának online adminisztrációjában deaktiválja (eltávolítja) azt.

10.3 Felmondhatjuk a Szerződést a következő okok miatt:

a) a Shoptet javasolja vagy elrendeli a Szolgáltatás megszüntetését vagy leállítását, vagy úgy dönt, hogy maga is leállítja a Szolgáltatást,

b) tudomást szerzünk arról, hogy Ön bármilyen módon megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a törvényt vagy harmadik felek jogait; vagy

c) A Szolgáltatás nyújtásáról 1 hónapnál régebben lejárt számlát rögzítünk.

10.4 Az előző pontban meghatározott esetekben a Szerződés felmondása nélkül is, saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy véglegesen letilthatjuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, vagy akár el is távolíthatjuk azt. Jogunk van arra is, hogy ne engedélyezzük Önnek a Szolgáltatás további használatát, ha a múltban már egyszer felmondtuk a Szerződést.

10.5 A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti az Ön kötelezettségét a kiszámlázott összegek megfizetésére. A Szerződés felmondása nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek 7., 9. és 11. cikkében megállapított jogok és kötelezettségek érvényességét és hatékonyságát.

11. Záró rendelkezések

11.1 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Szerződés részét képező egyéb feltételeket, különösen az árra, a magatartási szabályokra, a Szolgáltatás használatának engedélyezésére vagy a hibákért való felelősségre vonatkozó rendelkezéseket egyoldalúan módosítsuk. A módosításról a Kiegészítő adminisztrációján keresztül, a Profilon vagy az Ön címére küldött e-mailben értesítjük Önt. Ha Ön az értesítéstől számított 14 napon belül nem utasítja vissza a módosítást, akkor elfogadja a megváltozott feltételeket.

11.2 A Szerződésre a cseh jog az irányadó. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitás kérdésben a Cseh Köztársaság székhelyünk szerinti általános bíróságai járnak el.

11.3 A Szerződés a Szerződés tárgyával kapcsolatos teljes megállapodásunkat képezi, és a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden korábbi megállapodásunk helyébe lép.

11.4 Ön nem jogosult a Szerződést vagy a velünk szemben fennálló követelését egyoldalúan átruházni, vagy bármely követelését egyoldalúan beszámítani a velünk szemben fennálló tartozásba.

11.5 Kizárjuk a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv 558. § (2) bekezdése szerinti kereskedelmi gyakorlatok alkalmazását, kivéve azokat, amelyekben kifejezetten megállapodtunk.

11.6 Az Ön cégnevét, logóját, védjegyét vagy bármely más kereskedelmi nevét elhelyezhetjük weboldalunkon, marketinganyagainkon és/vagy profilunkon, és ajánlatainkban hivatkozásként használhatjuk.

11.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. március 17-től érvényesek.

Annak érdekében, hogy a weboldal megfelelően működjön, tudja, mit kell javítani a webhelyen, hogy ne zavarja Önt a nem megfelelő hirdetésekkel, vagy hogy kellemes felhasználói élményt nyújtson a webhelyről, szükségünk van az Ön hozzájárulására a cookie-k tárolásához.